Výběrová řízení

Nabízíme Vám kompletní přípravu a organizaci výběrového řízení, včetně zpracování tendrové dokumentace.

Váš projekt uspěl, máte přislíbenou dotaci. V této fázi Vás čeká výběr dodavatele podle závazných podmínek dotačního titulu. Jedná se především o zákon č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách. Ustanovení tohoto zákona přináší zadavatelům mnoho administrativních a procesních povinností, které jsou pro řádný průběh soutěže nezbytné. Vzhledem k tomu, že se rozšiřuje rozsah úkonů, proti nimž lze podat námitky ze strany dodavatelů, nabízíme naše služby zaměřené na celý průběh zadávacího řízení až po uzavření smlouvy s uchazečem, který podal nejvýhodnější nabídku.

Jedná se především o následující činnosti:

 • Zpracování Oznámení zadávacího řízení.
 • Zveřejnění Oznámení zadávacího řízení na Centrální adrese a v případě nadlimitních veřejných zakázek i v Úředním věstníku Evropské unie.
 • Zpracování zadávací dokumentace včetně obchodních podmínek, technické specifikace a výkazu výměr.
 • Předání zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace zájemcům nebo uchazečům o veřejnou zakázku včetně zpracování odpovědí na dotazy k zadávací dokumentaci.
 • Zabezpečení procesu přijímání nabídek, včetně pořízení potřebných dokumentů.
 • Otevírání obálek s nabídkami, včetně sestavení protokolu o otevírání obálek s nabídkami.
 • Příprava podkladů pro výběrovou komisi pro posouzení hodnocení nabídek.
 • Zpracování protokolů z jednání hodnotící komise až po vypracování závěrečné Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.
 • Oznámení přidělení veřejné zakázky všem uchazečům.
 • Zveřejnění výsledků zadání.
 • Zpracování Zprávy zadavatele o průběhu zadání.
 • Zpracování archivní dokumentace o průběhu zadání.

V případě podání námitek ze strany uchazečů zpracujeme rovněž následující:

 • Zpracování rozhodnutí zadavatele o námitkách.
 • Zpracování případného stanoviska zadavatele pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

S čím vám můžeme pomoci?

Pro Vaše projekty v oblasti životního prostředí a obnovitelných zdrojů energie nabízíme zpracování ekonomických a finančních analýz.

Chci vědět více

Vypracujeme plány odpadového hospodářství, studie, posudky a analýzy k Vašim projektům. Ve spolupráci s vysokými školami provádíme i výzkum v této oblasti.

Chci vědět více

Nabízíme komplexní posouzení stavu oběhového hospodářství a jeho implementace v odpadovém hospodářství Vaší firmy formou nezávislého auditu.

Chci vědět více