Stavební dozor

V souvislosti s realizací Vašich projektů nabízíme služby technického a stavebního dozoru, finančního a nákladového dozoru, zastupování investora apod.

V rámci stavebního dozoru uplatňujeme v rozsahu platných právních předpisů klientovy zájmy při prověřování souladu dodávek výrobků, prací a služeb s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, s platnými technickými normami a s přijatými smluvními závazky.

Jedná se především o následující činnosti:

  • Kontrola stavby z hlediska kvality prováděných prací.
  • Kontrola souladu provádění prací s projektovou dokumentací.
  • Přejímka zakrývaných konstrukcí a přejímka dokončených prací, včetně předepsaných revizních zkoušek.
  • Schvalování finančních částek účtovaných za provedené práce v průběhu výstavby v souladu smlouvou o dílo.
  • Kontrola vad a nedodělků.
  • Organizace kolaudace provedené stavby.

S čím vám můžeme pomoci?

Pro Vaše projekty v oblasti životního prostředí a obnovitelných zdrojů energie nabízíme zpracování ekonomických a finančních analýz.

Chci vědět více

Vypracujeme plány odpadového hospodářství, studie, posudky a analýzy k Vašim projektům. Ve spolupráci s vysokými školami provádíme i výzkum v této oblasti.

Chci vědět více

Nabízíme komplexní posouzení stavu oběhového hospodářství a jeho implementace v odpadovém hospodářství Vaší firmy formou nezávislého auditu.

Chci vědět více