Cíle společnosti

“JSME TU PRO ZÁKAZNÍKA”

Společnost ECO – Management s.r.o. dlouhodobě, již od roku 1992, poskytuje pro tuzemské i zahraniční zákazníky komplexní poradenské a inženýrské služby v oblasti životního prostředí, zejména v oblasti odpadového hospodářství,  zpracovává rovněž projekty financované z evropských a národních zdrojů. Jedná se o komplexní zajištění přípravy projektů, včetně projekčních, ekonomických a právních služeb. Zabývá se ve spolupráci s vysokými školami rovněž výzkumem v této oblasti.

Trvalým strategickým cílem společnosti je orientace na zákazníka, kterému chceme poskytovat služby podle jeho požadavků. Při poskytování služeb se aktivně snažíme minimalizovat negativní dopady do životního prostředí plynoucí z těchto služeb a projektů. Naše služby jsou poskytovány:

 • na vysoké technické a odborné úrovni,
 • prostřednictvím vysoce kvalifikovaného personálu,
 • za použití moderních informačních technologií,
 • při dodržování zásad správné odborné praxe, technických norem, legislativních předpisů a zásad ochrany životního prostředí.

K dosažení stanoveného strategického cíle se vedení společnosti zavazuje:

 • trvale sledovat a analyzovat potřeby a požadavky zákazníků, správné odborné praxe, technických norem a legislativních předpisů,
 • zajistit průběžnou kontrolu a vyhodnocování systému kvality a ochrany životního prostředí s cílem jeho neustálého zlepšování a předcházení negativním environmentálním dopadům,
 • zajistit potřebné finanční, materiální a personální zdroje a adekvátní podmínky pro plnění pracovních úkolů, ochranu životního prostředí a pro trvalé zvyšování kvalifikace a odborné způsobilosti zaměstnanců.
 • promítnout aktuální environmentální vize do nabízených produktů a služeb.

ECO-Management má zvedený integrovaný systém řízení kvality a životního prostředí. Politika kvality a životního prostředí vychází ze strategie a dlouhodobých záměrů vedení společnosti a ze zásad trvale udržitelného rozvoje a odpovědnosti vůči budoucím generacím.

Od svých zaměstnanců vedení společnosti očekává, že

 • se ztotožní s politikou kvality a životního prostředí a budou ji dodržováním veškerých zásad a ustanovení dokumentace systému kvality a životního prostředí aktivně uplatňovat v praxi,
 • budou se aktivně podílet na zlepšování systému kvality a ochraně životního prostředí,
 • budou si zvyšovat kvalifikaci v oblasti systému kvality a životního prostředí a svého odborného zaměření,
 • budou konat v souladu se správnou odbornou praxí, technickými normami, legislativními předpisy.

S čím vám můžeme pomoci?

Pro Vaše projekty v oblasti životního prostředí a obnovitelných zdrojů energie nabízíme zpracování ekonomických a finančních analýz.

Chci vědět více

Vypracujeme plány odpadového hospodářství, studie, posudky a analýzy k Vašim projektům. Ve spolupráci s vysokými školami provádíme i výzkum v této oblasti.

Chci vědět více

Nabízíme komplexní posouzení stavu oběhového hospodářství a jeho implementace v odpadovém hospodářství Vaší firmy formou nezávislého auditu.

Chci vědět více