Posuzování vlivů na ŽP

Pro Vaše projekty v oblasti životního prostředí a obnovitelných zdrojů energie nabízíme komplexní zajištění procesu posuzování vlivů na životní prostředí tzv. EIA (Environmental Impact Assesment). Jedná se o systematické hodnocení dopadů na všechny složky životního prostředí, ještě před vlastní realizací projektu.

Proces EIA je upraven zákonem č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004, který stanovuje všechny věcné i formální náležitosti. Posouzení podle tohoto zákona podléhají projekty s parametry, které jsou uvedeny v příloze č. 1 (Kategorie I) zákona. Ostatní projekty (Kategorie II) tomuto posouzení podléhají v případě, že tak stanoví příslušný orgán v zjišťovacím řízení.

V rámci procesu EIA nabízíme následující služby:

  • Vypracování oznámení záměru a předložení příslušnému úřadu (MŽP, Krajský úřad).
  • Vypracování dokumentace EIA
  • Oponentský posudek
  • Veřejné projednání
  • Zastupování v jednání s úřady
  • Poskytování konzultačních služeb (ekonomické, právní) související s realizací projektu.

S čím vám můžeme pomoci?

Pro Vaše projekty v oblasti životního prostředí a obnovitelných zdrojů energie nabízíme zpracování ekonomických a finančních analýz.

Chci vědět více

Vypracujeme plány odpadového hospodářství, studie, posudky a analýzy k Vašim projektům. Ve spolupráci s vysokými školami provádíme i výzkum v této oblasti.

Chci vědět více

Nabízíme komplexní posouzení stavu oběhového hospodářství a jeho implementace v odpadovém hospodářství Vaší firmy formou nezávislého auditu.

Chci vědět více